Autor:
Kategoria:
Link

Nowy Dyrektor Centrum Kultury

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju został wybrany Krzysztof Szewczuk. Burmistrz Połczyna-Zdroju podczas “Pikniku z Moniuszką” przekazał oficjalnie gratulacje nowemu dyrektorowi oraz wręczył Akt nadania nazwy dla połczyńskiego amfiteatru “Amfiteatr Miejski im. Stanisława Moniuszki”.

KRÓTKA SYLWETKA NOWEGO DYREKTORA

Krzysztof Szewczuk ma 39 lat, jestem absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku filozofia. Tytuł magistra uzyskał pisząc pracę pt. “Koncepcja filozofii Ludwiga Wittgensteina” pod przewodem Profesora dr hab. Tadeusza Szubki, dyrektora Instytutu Filozofii w Uniwersytecie Szczecińskim. Na podstawie przedstawionych opinii, należał do szczególnie aktywnych studentów, organizując życie kulturalne, jak i naukowe w środowisku uniwersyteckim. Warto podkreślić, że prowadził Towarzystwo Miłośników Filozofii przy Uniwersytecie Szczecińskim, którego był prezesem. Przez krótki czas był redaktorem czasopisma studenckiego literacko-filozoficznego “Eidos”, gdzie zamieścił m.in. wywiady z przedstawicielami polskich nauk, religii i kultury. Dał się poznać jako dobry organizator, także na szczeblu ogólnokrajowym. Był pomysłodawcą oraz organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Filozoficznych przy VII Polskim Zjeździe Filozoficznym, jaki odbył się w Szczecinie. Zjazd, który organizował dotyczył także działań w zakresie kultury, ponieważ w ramach tej imprezy miały miejsce dwa spektakle teatralne oraz projekcje filmowe. Wydarzenia te wpisały się z pewnością do oferty kulturalnej miasta Szczecina i odbywały się na Zamku Książąt Pomorskich, w Teatrze Krypta, Kinie Zamek oraz szczecińskim Teatrze Kana. Pan Krzysztof Szewczuk był organizatorem spotkania ze studentami Profesora Leszka Kołakowskiego, nestora polskiej filozofii, wybitnego myśliciela i humanisty, który wówczas był emerytowanym Profesorem All Souls College w Uniwersytecie Oksfordzkim. Był także organizatorem tzw. “Wieczoru Ingardenowskiego”, połączonego z premierą dokumentu filmowego “Pamiętnik Radwańskich” opowiadającym o wybitnym przedstawicielu polskiej filozofii Romanie Ingardenie. Ponadto był współorganizatorem Interdyscyplinarnej Konferencji Tanatologicznej pod nazwą “Oblicza śmierci” w szczecińskiej „Willi Lentza”. Przedsięwzięciu temu towarzyszyły również wydarzenia kulturalne. Wystawione zostały dwa monodramy: „Ostatni sylwester ludzkości” Nicolla Ammanitiego oraz „Delio, dzwoni telefon” Coltazara.
Po ukończeniu 5-letnich studiów magisterskich Pan Krzysztof Szewczuk związał swoją karierę zawodową z Publicznymi Służbami Zatrudnienia, pracując w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie oraz Młodzieżowym Centrum Kariery, gdzie zdobył w sumie blisko 9-letni staż pracy. Ukończył wiele szkoleń w zakresu rynku pracy, doradztwa zawodowego, badań psychometrycznych, aktywizacji zawodowej, prawa pracy i administracji. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie. Posiada uprawnienia trenera i wykładowcy rynku pracy. Działalność w tym obszarze pozwoliła mu zdobyć dużą wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy, administracji i lokalnego samorządu. Uczestniczył także przy realizowania projektów unijnych, w ramach których prowadził szkolenia oraz konsultacje dla osób chcących uruchomić własną działalność gospodarczą, opiniując biznesplany, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla młodzieży planującej swoją karierę zawodową.
Prowadząc własną działalność gospodarczą poznał lepiej podstawy przedsiębiorczości. Świadczył usługi związane z marketingiem, począwszy od projektowania stron www, grafik, a skończywszy na tworzeniu treści i kampanii internetowych, działań public relations. Dzięki temu łatwo porusza się w działaniach wymagających kreatywności, pomysłowości oraz świetnie radzi sobie w działaniach twórczych, koncepcyjnych, zadaniowych, w pracy ze stresem i pod presją.
Warto podkreślić dużą aktywność Krzysztofa Szewczuka na niwie społecznej. Od 2011 roku prowadzi Portal o mieście i regionie Polczynzdroj24.pl, który bardzo dobrze prezentuje Połczyn-Zdrój w Internecie oraz mediach społecznościowych, realizując misję upowszechnienia informacji lokalnej i promocji naszej miejscowości. Jest autorem tekstów i enuncjacji prasowych na temat naszego miasta, potencjału i jego historii. Wykonał również wiele fotografii, które publikuje na co dzień na Facebooku w różnych kanałach promujących naszą miejscowość. Pan Krzysztof Szewczuk nie poprzestał na działalności dziennikarskiej, ale również był autorem “Koncepcji rozwoju Połczyna-Zdroju”, inicjatorem lokalnych stowarzyszeń, takich jak: “Niezwykły Połczyn” oraz “Razem dla Połczyna-Zdroju i Szwajcarii Połczyńskiej”. To z jego inicjatywy zorganizowana została “Debata o przyszłości Połczyna-Zdroju” w której uczestniczyli mieszkańcy oraz ważni przedstawiciele naszej społeczności i samorządu, a także konferencja na temat “Potencjału Połczyna-Zdroju”. To z inicjatywy Krzysztofa Szewczuka rozpisany został także konkurs na zagospodarowanie połczyńskiego „Źródełka”, w który zaangażowali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju, a nagrody sfinansowali Uzdrowisko Połczyn oraz Nadleśnictwo Połczyn.
Krzysztof Szewczuk posiada bogatą wiedzę na temat naszego miasta oraz jego historii, czemu dał wyraz w opracowanej “Koncepcji programowo-organizacyjnej Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju”. Przedstawił także bardzo dobrą koncepcję rozwoju i upowszechnienia kultury w gminie, definiując 6 głównych celów strategicznych oraz proponując interesujące wydarzenia kulturalne. Komisja konkursowa uznała, że posiadany potencjał, doświadczenie, kompetencje i osobiste zaangażowanie w sprawy Połczyna-Zdroju, a także kreatywność i koncepcje upowszechnienia kultury prezentowane przez Krzysztofa Szewczuka dają podstawy do tego, że osiągnie sukces w tym obszarze gminnej działalności. Wielokrotnie był organizatorem imprez, prowadzącym spotkania i szkolenia, a także przewodził inicjatywom społecznym i stowarzyszeniom. Dzięki zdobytemu doświadczeniu sprawdził się na niwie organizacyjnej, a także przy okazji wystąpień publicznych. Przez lata będąc urzędnikiem samorządowym poznał także podstawy działalności samorządu, co jest jego dodatkowym atutem.

NOWY DYREKTOR O MISJI CENTRUM KULTURY W POŁCZYNIE-ZDROJU I SWOJEJ NOMINACJI

Sam zainteresowany mówi:
– Praca dla mieszkańców Połczyna-Zdroju to dla mnie zaszczyt i duże wyróżnienie. Jestem dumny, że mogę pracować w gminie o tak znamienitej historii i bogatym potencjale. Misję Centrum Kultury definiuje następująco: Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju realizuje – określoną Statutem oraz Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – wszechstronną i profesjonalną działalność w obszarze upowszechnienia kultury w gminie. Poprzez swoją otwartość na środowisko, działania animacyjne i edukację artystyczną, będzie miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, tworząc przyjazną przestrzeń do rozwój ich pasji oraz talentów, zaspokajającym ich potrzeby kulturalne, a także rozrywkowe. Jest instytucją działającą na rzecz wzrostu poczucia wspólnoty, lokalnej tożsamości i świadomości dziedzictwa historycznego. Kładącą szczególny nacisk na rozwój artystyczny dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wzorcowych postaw obywatelskich i podstaw otwartego na współdziałanie społeczeństwa obywatelskiego.

KRZYSZTOF SZEWCZUK “KONCEPCJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA FUNKCJONOWANIA CENTRUM KULTURY W POŁCZYNIE-ZDROJU