Autor:
Kategoria:
Link

Remont amfiteatru w Połczyńskim Parku Zdrojowym

Remont amfiteatru w Połczyńskim Parku Zdrojowym”. Umowa o dofinansowanie nr 00002-6523.2-SW1610004/17 z dnia 19.10.2017 r.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca robót w zakresie operacji pn. „Remont amfiteatru w Połczyńskim Parku ZdrojowymPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONCAS” Jerzy Chodubski z Połczyna-Zdroju.

Umowa nr V/2018 na roboty budowlane została podpisana 09 kwietnia 2018 r.

Po przekazaniu placu budowy dnia 16.04.2018 r., Wykonawca od razu przystąpił do robót.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Dofinansowanie inwestycji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Operacja jest realizowana w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Piorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, w ramach celu „propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”. Zakres operacji obejmuje „tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel „Zwiększenie atrakcyjności gminy Połczyn-Zdrój w oczach kuracjuszy, turystów i mieszkańców, poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury kulturalnej poprzez wyremontowanie amfiteatru w Parku Zdrojowym oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego na obszarze gminy”.

Zakres prac remontowych obejmuje:

– remont zadaszenia Amfiteatru obejmującego naprawę i uzupełnienie konstrukcji stalowej – czyszczenie i malowanie, naprawa konstrukcji stalowej , wykonanie nakładek z ospawaniem uszkodzonych konstrukcji przy fundamentach, uzupełnienie spawów w połączeniach węzłów konstrukcji, wymiana plandeki zadaszenia (dostawa i montaż),

– remont muszli koncertowej i sceny obejmującej – wymiana podłogi sceny wraz z konstrukcją z drewna dębowego lub modrzewiowego spełniającego parametry odporności na obciążenia, zawilgocenie, naprawa i malowanie tynków, naprawa posadzki cementowej, naprawa kamiennych podmurówek przy muszli ( wymiana luźnych kamieni , uzupełnienie lub naprawa spoinowania, naprawa lub wykonanie nowych czapek ścian),

– remont garderoby- 2 sztuki. Roboty remontowe polegają na wymianie ścianek, sufitów i podłóg (rozebranie i wykonanie nowych zgodnie z przedmiarem, malowanie), wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, remont węzła sanitarnego, wymiana pokrycia wraz z wymianą blacharki (rynny, rury spustowe, opierzenie), malowanie elewacji,

remont schodów betonowych obiektu amfiteatru, wymiana i naprawa uszkodzonych elementów,

– remont chodników, dojść i dojazdów w obszarze obiektu amfiteatru,

– ścięcie i wykarczowanie drzew zgodnie z decyzją,

– wymiana fragmentów ogrodzenia z bramą i furtką, naprawa podmurówek ogrodzenia,

– remont odwodnienia,

– remont widowni – naprawa i przełożenie nawierzchni, naprawa ławek – wymiana

siedzisk.