Kulturalne granty

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju w dniu 20.02.2019 r. w Świdwinie podpisało dwie umowy o powierzenie grantu na realizację operacji w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Pierwszy grant realizowany będzie w ramach konkursu nr 1/2018/G, ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania – „ Powiatu Świdwińskiego”.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Przedsięwzięcie nr 2.2.1: Kursy/doradztwo/szkolenia, w tym wyjazdy studyjne wzmacniające kapitał społeczny.
Numer umowy o powierzenie grantu – 1-LGD/1/2018/G/010 .
Wartość całkowita grantu: 15.000,00 zł.
Kwota dofinansowania: 15.000,00 zł.
Projekt pt. „Szkolenie na animatorów kulturalno – społecznych” zakłada realizacje trzech rodzajów szkoleń dla 20 osób w kategorii: animacje dorosłych i osób starszych, animator zabaw dziecięcych oraz animator retro: zabawy z lat 60/70/80/90.

Drugi grant realizowany będzie w ramach konkursu nr 4/2018/G, ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania – „ Powiatu Świdwińskiego”.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmiany klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Przedsięwzięcie nr 2.2.2 LSR: Imprezy aktywizujące mieszkańców, mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.
Numer umowy o powierzenie grantu – 4-LGD/4/2018/G/002 .
Wartość całkowita grantu: 15.000,00 zł.
Kwota dofinansowania: 15.000,00 zł.
Zadanie zakłada realizację „Dwudniowego wydarzenia RODZINNE LATO”, na które składa się m.in. konkurs plastyczny „JESTEM EKO ”, jarmark promujący ekologiczną żywność i produkty regionalne, piknik ekologiczny, spektakl teatralny, pokaz ognia.